Regulamin

1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie
Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty
meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za
pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki
Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Domków Krzysztof
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także
na stronie Hotelu www.domkikrzysztof.pl

§2 DOBA HOTELOWA
1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel
może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc
noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie
dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
§3 REZERWACJA I MELDUNEK
1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości
ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za
który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny
7:00 do godziny 22:00.
4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości,
szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
5. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub
pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30%
wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem
rezerwacji.
7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca
opłaty za daną dobę hotelową.
§4 USŁUGI
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich
zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a
w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
- przechowanie bagażu Gościa,
- zamawianie taksówki.
§5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem
opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie
szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy
odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za
wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług
osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań
Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne
zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć
telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
5. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu
w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za
świadczone usługi.
§6 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU
1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby
korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych,
kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli
przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej
wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz
przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu
należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od
tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.
§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego
Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel
przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie
tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane
przez 24 godziny.
§8 CISZA NOCNA
W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
§9 REKLAMACJE
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości
świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie
świadczonych usług.
§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową
opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie
stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie
nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu. .
2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna
wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji,
materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez
Ośrodek Wczasowy Domków Campingowych Krzysztof, Roman Grzędzicki, 84-360 Łeba, ul. Turystyczna 17 dla
potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych
usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
korygowania.
5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych
zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu,
poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i
bezpieczeństwo korzystania.

 

Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja